ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   :: ข่าวภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ::
       
   

การเสนอหัวข้อและโครงร่างของนักศึกษาปริญญาโทที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 2/2554

        บัณฑิตวิทยาลัย ได้แจ้งกำหนดการเสนอหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาโทที่เข้าศึกษาในภาคการศึกษาที่ ๒ / ๒๕๕๔ โดยหัวข้อโครงร่างวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาจะต้องได้รับความเห็นชอบจากประธานกรรมการบัณฑิตของคณะภายในวันที่ 5 มกราคม 2557 ซึ่งเป็นวันก่อนที่จะครบยะยะเวลา 2 ปีการศึกษา หากนักศึกษาไม่สามารถเสนอหัวข้อได้ทันตามกำหนดดังกล่าวจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ทั้งนี้ได้ติดประกาศให้นักศึกษาทราบที่บอร์ดและเว็บไซต์ของภาควิชาแล้ว ตามรายละเอียดดังแนบ ดังนั้นนักศึกษาจะต้องเสนอหัวข้อโครงร่างวิทยานิพนธ์ที่สาขาวิชาได้รอบสุดท้ายภายในวันที่ 11 ตุลามคม 2556 นี้


กลุ่มข่าว : นักศึกษา
วันที่เผยแพร่ : 6 กันยายน 2556
เผยแพร่โดย : จุฑาพร
เปิดอ่าน : 575 ครั้ง

Untitled Document