ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 ข่าวภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ > กิจกรรมภาควิชาฯ
   
36. ขอเชิญเข้าร่วมฟังการนำเสนอวิทยานิพนธ์ ของนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาพืชสวน จำนวน 5 ราย ระหว่างวันที่ 12-14 มี.ค. 25567 มี.ค.56
35. ขอเชิญเข้าร่วมฟังการนำเสนอวิทยานิพนธ์ เรื่อง ผลของการทำ Seed Priming กับเมล็ดพันธุ์แตงกวาต่อการงอกและกิจกรรมของเอนไซม์บางชนิด11 ก.พ.56
34. ขอเชิญเข้าร่วมฟังการนำเสนอวิทยานิพนธ์ เรื่อง พัฒนาการของดอกและหัวของกล้วยไม้ดินว่านจูงนาง23 ส.ค.55
33. ขอเชิญเข้าร่วมฟังการนำเสนอวิทยานิพนธ์ เรื่อง สัณฐานวิทยาและความสามารถในการผสมข้ามของกล้วยไม้ดินสกุลฮาเบนาเรียและสกุลเพคเทลิสบางชนิด23 ส.ค.55
32. ขอเชิญเข้าร่วมฟังการนำเสนอวิทยานิพนธ์ เรื่อง การจำแนกลักษณะเพศผู้เป็นหมันเพื่อการพัฒนาสายพันธุ์พ่อแม่พันธุ์พริกใหญ่23 ส.ค.55
31. ขอเชิญนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาพืชสวน ชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมประชุมวันที่ 6 มิถุนายน 2555 ณ ห้องประชุมสาขาวิชาพืชสวน 24 พ.ค.55
30. ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ประชุม นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชา พืชสวน พืชไร่ ปฐพีศาสตร์ฯ เป็น ห้อง 403 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 24 พ.ค.55
29. ขอเชิญเข้าร่วมฟังการนำเสนอวิทยานิพนธ์ เรื่อง “ลักษณะและความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมในระดับพันธุ์ของ ผักนางแลว ผักปลังและผักเชียงดาที่รวบรวมจากบางพื้นที่ในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย”17 พ.ค.55
28. ขอเชิญเข้าร่วมฟังการนำเสนอวิทยานิพนธ์ เรื่อง “ลักษณะและพัฒนาการทางดอกของว่านสี่ทิศ ดิพลอยด์และเททระพลอยด์”17 พ.ค.55
27. การสัมมนาหัวข้อเรื่อง “Effect of preservative solution on keeping quality of Curcuma Rakang Daeng”1 มี.ค.55
26. การสัมมนาหัวข้อเรื่อง “ผลของการดัดแปลงบรรยากาศต่อคุณภาพทางกายภาพและเคมีของฟักทองตัดแต่งพร้อมปรุง”1 มี.ค.55
25. การสัมมนาหัวข้อเรื่อง “Site Planning and Landscape Improvement at Mae Hia Agricultural Research, Demonstration and Training center, Faculty of Agriculture, Chiang Mai University”1 มี.ค.55
24. การสัมมนาหัวข้อเรื่อง “การวางผังบริเวณและออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่”1 มี.ค.55
23. การสัมมนาหัวข้อเรื่อง “ผลของ Brassinosteroids CPPU และGA3 ต่อการเจริญเติบโตและคุณภาพผลลำไยพันธุ์ดอ ”1 มี.ค.55
22. การสัมมนาหัวข้อเรื่อง “Effect of compost at differrent ratio of corn cob and rice straw on yield of Pleurotus ostreatus ”1 มี.ค.55
21. การสัมมนาหัวข้อเรื่อง “Effect of preservative solution on keeping quality of Curcuma Laddawa”1 มี.ค.55
20. การสัมมนาหัวข้อเรื่อง “Mechanical method in breaking dormancy of Licuala grandis palm seed.”1 มี.ค.55
19. การสัมมนาหัวข้อเรื่อง “Effect of Liquid Chemical Fertilizers 10-5-5 and 3-9-9 on Growth of 1 มี.ค.55
18. การสัมมนาหัวข้อของ น.ส.เจมจิราภรณ์ แปงชิด1 มี.ค.55
17. การสัมมนาหัวข้อเรื่อง“Effects of foliar fertilizer 10-5-5 and 3-9-9 on growth and productivity of soybean”1 มี.ค.55

  แสดงรายการ 17 ถึง 36 (ทั้งหมด 36 รายการ) หน้า : 1 2    
Untitled Document
       แนะนำภาควิชา
   ยุทธศาสตร์ภาควิชาฯ
   หน่วยงานและโครงสร้าง
   หมายเลขโทรศัทพ์
 
 
     บุคลากร
     นักศึกษา
     งานวิจัย
     งานการเงิน-พัสดุ
     งานการศึกษา
     งานสารบรรณ
 
 
   พืชไร่
   พืชสวน
   ปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
 
cmumis
cmuethesis
cmueresearch
e-office
ตรวจสอบผลการเรียน
 
 
Untitled Document