ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 ข่าวภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ > ประชาสัมพันธ์
   
27. เปิดรับสมัครทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ ๑๘ ประเภททุนปกติ16 ก.พ.58
26. ทุนสนับสนุนกิจกรรมทางวิชาการของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา มช. (ฉบับภาษาอังกฤษ)16 ก.พ.58
25. โครงการ Program for Academic Exchange (PAX) National Chung Hsing University10 ก.พ.58
24. รับสมัครโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา Sophia University Exchange Application 2015/1610 ก.พ.58
23. เชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมอบรมระยะสั้นสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา(โดยไม่มีค่าใช้จ่าย)10 ก.พ.58
22. ประกาศให้ทุนสนับสนุนการทำวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา และทุนอุดหนุนการวิจัยนักศึกษาระดับปริญญาโท ปีงบประมาณ 255826 ม.ค.58
21. ประกาศบัณฑิตวิทยาลัยฯ เรื่อง การสนับสนุนกิจกรรมทางวิชาการของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา26 ก.ย.56
20. บัณฑิตวิทยาลัยขอเชิญเข้าร่วม โครงการอบรมภาษาอังกฤษระยะสั้นเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2556 25 ก.ค.56
19. ขอเชิญเข้าร่วมฟังการนำเสนอวิทยานิพนธ์ ของนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาพืชสวน เรื่อง ปัจจัยทางกายภาพและเคมีที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของ กล้วยไม้ดินนางกราย (Habenaria lindleyana Steud.)24 ก.ค.56
18. เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ภาคการศึกษาที่ 1/255617 ก.ค.56
17. รับสมัครงานนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา รหัส 54...หรือ 5618 มิ.ย.56
16. บัณฑิตวิทยาลัยจัดทำโครงการอบระยะสั้นให้กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาประจำเดือน พ.ค.-มิ.ย.25564 มิ.ย.56
15. ประกาศรับสมัครงานโครงการหลวง 22 พ.ค.56
14. รับสมัครงานตำแหน่ง Research Assistant 22 พ.ค.56
13. ประกาศฯทุนสนับสนุนการทำวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 255630 เม.ย.56
12. ขอเรียนเชิญ ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา เข้าร่วมงานวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๕๖25 เม.ย.56
11. ประกาศรับสมัครงาน 3 ตำแหน่ง12 ก.พ.56
10. กำหนดให้รูปเล่มปัญหาพิเศษของนักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาพืชสวน ใช้ปกสีขาว 120 แกรม7 ก.พ.56
9. รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปี ๒๕๕๖ จำนวน ๕ ประเภท สำนักงาน ก.พ.23 ม.ค.56
8. เปิดรับสมัครทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 16 สำหรับปีงบประมาณ 255723 ม.ค.56

  แสดงรายการ 8 ถึง 27 (ทั้งหมด 27 รายการ) หน้า : 1 2    
Untitled Document
       แนะนำภาควิชา
   ยุทธศาสตร์ภาควิชาฯ
   หน่วยงานและโครงสร้าง
   หมายเลขโทรศัทพ์
 
 
     บุคลากร
     นักศึกษา
     งานวิจัย
     งานการเงิน-พัสดุ
     งานการศึกษา
     งานสารบรรณ
 
 
   พืชไร่
   พืชสวน
   ปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
 
cmumis
cmuethesis
cmueresearch
e-office
ตรวจสอบผลการเรียน
 
 
Untitled Document