ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Untitled Document
  ภาพเด่น     บทคัดย่อในวิชาสัมมนาของปีการศึกษา 2560
 
  ภาพเด่น    รับสมัครงานนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา รหัส 54...หรือ 56
 
 
อ่านข่าวเพิ่มเติ่ม >>
 

      ภาพเด่น

   ขอเชิญเข้าร่วมฟังการนำเสนอวิทยานิพนธ์ ของนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาพืชสวน จำนวน 5 ราย ระหว่างวันที่ 12-14 มี.ค. 2556
 
 

      ภาพเด่น

   ขอเชิญเข้าร่วมฟังการนำเสนอวิทยานิพนธ์ เรื่อง ผลของการทำ Seed Priming กับเมล็ดพันธุ์แตงกวาต่อการงอกและกิจกรรมของเอนไซม์บางชนิด
 
 
อ่านข่าวเพิ่มเติ่ม >>
 
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
Untitled Document
       แนะนำภาควิชา
   ยุทธศาสตร์ภาควิชาฯ
   หน่วยงานและโครงสร้าง
   หมายเลขโทรศัทพ์
 
 
     บุคลากร
     นักศึกษา
     งานวิจัย
     งานการเงิน-พัสดุ
     งานการศึกษา
     งานสารบรรณ
 
 
   พืชไร่
   พืชสวน
   ปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
 
cmumis
cmuethesis
cmueresearch
e-office
ตรวจสอบผลการเรียน
 
Untitled Document